Vi är anläggningsfirman som tar ett helhetsansvar.

Långsiktiga relationer och goda arbetsmetoder.

EMAB Anläggning erbjuder helhetslösningar inom mark- och anläggningsarbeten i Storstockholm och Uppsala. Vi arbetar alltid i nära samverkan med kunden och med det övergripande syftet att förstå och utveckla kundens affär.

EMAB grundades 1980 med idé om att utmana det traditionella sättet att anlägga och att skapa högre kundvärden genom att bedriva verksamhet på ett ansvarstagande sätt.

Historia

2019

Entreprenadmaskiner i Mälardalen AB och Haninge Maskinentreprenad AB går samman och bildar EMAB Anläggning.

2018

WINX blir delägare i Haninge Maskinentreprenad AB.

2017

Ramavtal med Fortifikationsverket.

2014

Koncernens största maskin köptes – Liebher 28 ton.
Ramavtal med Järfälla kommun.

2013

Haninge Maskin fortsätter växa och är nu ca 15 anställda.

2010

Ramavtal för vinterväghållning skrivs med Huddinge kommun.

2009

Ramavtal för alla sorters markarbeten skrivs med Familjebostäder.

2008

Ny verkstadslokal/maskindepå i Bålsta på industrivägen.
Ramavtal med Skanska.

2003

Ramavtal för mark- och vägunderhåll skrivs med Huddinge kommun.
Fredrik startar Entreprenadmaskiner i Mälardalen AB.

1999

Ny verkstadslokal/maskindepå i Gräsvreten.

1992

Aktiebolaget Haninge Maskinentreprenad startar.

1980

Stefan startar egen firma, Entreprenör Stefan Nilsson.

Hållbarhet

Miljö & kvalitetspolicy

EMAB utför markentreprenad mot privat och offentlig sektor samt hyra ut entreprenadfordon med förare.

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten genom att:

 • Erbjuda tjänster vars kvalitets- och miljöprestanda kan specificeras
 • Utvärdera och förbättra verksamhetens processer
 • Utveckla personalens kompetens
 • Beakta kvalitets- och miljökrav när vi anlitar underentreprenörer och leverantörer
 • Följa gällande lagstiftning och övriga krav som berör verksamheten, med våra kunders önskemål och krav i fokus
 • Förebygga föroreningar, ohälsa och olyckor
 • Arbeta för en arbetsmiljö där respekt och jämställdhet råder bland ledning och personal
 • Underhålla en öppen, trivsam och utvecklande arbetsplats

Policyn finns i våra personalhandböcker och kontorspersonalen har tillgång till hela ledningssystemet. Vår miljö- och kvalitetspolicy finns tillgänglig för allmänheten här på vår hemsida.

Arbetsmiljöpolicy

Målet för vårt arbetsmiljöarbete är en god arbetsmiljö, innefattande såväl fysiska som psykiska och sociala förhållanden. Visionen är att ingen skall drabbas av skada eller ohälsa i eller till följd av arbetet i företaget.

VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågorna, och tillser att denna arbetsmiljöpolicy följs:

Vi skall:

 • Följa arbetsmiljölagstiftningen och avtalade arbetsmiljökrav.
 • Motivera våra medarbetare till personligt arbetsmiljöansvar i det dagliga arbetet och att engagera sig i ständiga förbättringar av arbetsmiljön.
 • Kontrollera och dokumentera vår efterlevnad av arbetsmiljömålen genom arbetsmiljöronder, riskinventeringar och handlingsplaner samt årliga uppföljningar av arbetsolycksfall och tillbud, arbetsrelaterade sjukdomar och sjukfrånvaro.
 • Behandla arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsmöten och medarbetarsamtal.
 • I samverkan mellan ledning och medarbetare beakta arbetsmiljöaspekterna vid införande av ny organisation, ny teknik, förändringar beträffande lokaler och utrustning och andra beslut som rör verksamheten.
 • Bereda våra medarbetare möjlighet till utveckling inom sitt kompetensområde.

Säkerställa att all information inom företaget kännetecknas av öppenhet och saklighet och att alla i företaget äger kännedom om vår arbetsmiljöpolicy.

Drog & Alkoholpolicy

EMAB vill säkerställa en drog- och alkoholfri arbetsmiljö där icke medicinsk användning av narkotika och läkemedel, samt alkohol i arbetet bland medarbetarna, förhindra. Vi vill med detta förebygga ohälsa, tillbud bland de anställda och olyckor i arbetet.

Om en medarbetare lider av alkohol- och/eller drogproblem ska företaget erbjuda rehabilitering, under förutsättning att personen i fråga är motiverad att komma ur sitt missbruk. Det är viktigt att poängtera att det är missbruket som ska bort, inte medarbetaren.

Ansvar och roller inom företaget

Medarbetarnas eget ansvar är att:

 • Alltid vara nykter och drogfri på arbetet.
 • Företräda företaget på ett korrekt och respektabelt sätt.
 • Om man har missbruksproblem, göra något åt sin situation och aktivt delta i de rehabiliteringsinsatser som arbetsgivaren tar initiativ till.

Arbetskamraternas ansvar är att:

 • Visa att man bryr sig när en arbetskamrat mår dåligt.
 • Inte acceptera onykterhet eller drogpåverkan på arbetsplatsen.
 • Meddela närmaste chef om man misstänker någon som har problem och inte dölja det.

Chefens/ledarens ansvar är att:

 • Lära sig tyda signaler på hur medarbetarna mår.
 • Stimulera till en öppen problemdiskussion på arbetet.
 • Alltid ta signaler om förekommande missbruk på allvar och omgående vidta åtgärder genom ett första samtal.

Jämställdhetspolicy

EMAB arbetar för att underlätta anställning oberoende av kön, för ökad jämställdhet och antidiskriminering.

Vi arbetar för att tillvarata kompetens och respektera olikheter:
oavsett kön, nationalitet, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder som enligt svensk lag kan uppfyllas och efterlevas.

Vi arbetar för att förebygga och motverka diskriminering på grund av:
kön, etnicitet, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder som enligt 
svensk lag kan uppfyllas och efterlevas.

Samtliga anställda på EMAB skall ha god kännedom om denna policy och aktuell diskriminerings lagstiftning och utarbetad Jämställdhetsplan.

Denna policy följs upp i anslutning till våra ledningsgrupps- och personalmöten.

Aktuella lagar:
SFS 2008:567

Trafiksäkerhetspolicy

EMAB vill med sitt trafiksäkerhetsarbete alltid vara ett föredöme vilket innebär att anställda och ledning inom företaget skall medverka till att trafiksäkerhetsmål, lokalt och nationellt kan uppnås.←

Vi skall:

 • Alltid använda säkerhetsbälte
 • Respektera kör- och vilotidsregler så långt som det är möjligt
 • Respektera gällande vikt-, längd- och breddbestämmelser
 • Hålla avstånd till framförvarande fordon
 • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid transportplanering och körning
 • Vara alkohol och drogfria
 • Hålla fordonen i trafiksäkert skick
 • Stäva efter att inte ta uppdrag som innebär att risk finns att vi måste bryta mot denna policy och dess innebörd
 • Tillse att samtliga medarbetare är informerade om och motiverade för att följa denna policy
Meny